Informace / Přihláška

Ke stažení:

prihlaska-do-autoskoly

lekarsky-posudek

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 Důležité upozornění:

Z důvodu epidemiologické situace a dodržování protiepidemických opatření se může prodloužit doba výcviku.

Vzhledem k omezené kapacitě zkušebních komisařů (přerušení zkoušek během nouzového stavu), nelze zaručit brzký termín zkoušek bezprostředně po ukončení výcviku.

Při výuce a výcviku je nutné dodržet aktuální protiepidemická opatření – desinfekce, respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

Kontaktní plochy výukových vozidel jsou po každé jízdě desinfikovány dezinfekcí s virucidním účinkem.

Děkujeme za pochopení.

Informace: 

Závěrečná zkouška

Termín Vaší zkoušky bude následovat v souladu se zákonem, obvykle bezprostředně po ukončení Vašeho výcviku.

Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku za Vás zajišťuje autoškola.

Zkoušku provádí zkušební komisař obce z rozšířenou působností a skládá se ze 2 částí:

 • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
 • zkouška z praktické jízdy

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč.

POZOR!
Od 20. 2. 2016 může zkoušku z praktické jízdy, vykonat pouze ten žadatel, který PROSPĚL ze zkoušky z Pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (TEST).

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Za případnou opakovanou zkoušku se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností platí poplatek:

Pravidla o provozu na pozemních komunikacích                         100 Kč
Praktická jízda                                                                                               400 Kč

Vrácení řidičského průkazu

Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem?

Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem?

Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění?

Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?

Zde zjistíte, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět.

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Co je potřeba přinést do autoškoly

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče z obecního úřadu nebo Magistrátu. POZOR – ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
 • žádost do autoškoly
 •  posudek o zdravotní způsobilosti
 •  dopravně psychologické vyšetření

Přezkoušení

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Rozsah přezkoušení

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
 • praktická jízda

Cvičné jízdy

Cvičné jízdy absolvovat nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení absolvování několik cvičných jízd absolvovat.

Opravná zkouška

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Doklady, které musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě případně na Magistrátu

 • doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření
 • rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno

12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Co je potřeba přinést do autoškoly

 • výpis z karty řidiče z obecního úřadu nebo Magistrátu. POZOR – ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
 • žádost do autoškoly

Kdy můžete přezkoušení absolvovat

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

Rozsah přezkoušení

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 • praktická jízda

Cvičné jízdy

Teoreticky je absolvovat nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení absolvování několik cvičných jízd absolvovat.

Opravná zkouška

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik

Doklady, které musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě případně na Magistrátu

 • doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

Co je potřeba přinést do autoškoly

výpis z karty řidiče z obecního úřadu nebo Magistrátu. POZOR – ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!

 • žádost do autoškoly
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 • Kdy můžete přezkoušení absolvovat

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Rozsah přezkoušení

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
 • praktická jízda

Cvičné jízdy

Teoreticky je absolvovat nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení absolvování několik cvičných jízd absolvovat.

Opravná zkouška

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik

Doklady, které musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (Magistrátu)

 • doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti